I Gävleborgs län är endast 2,1 % av havsarealen skyddad i dagsläget. Den låga andelen skydd beror till stor del på bristande kunskaper och resurser. För att öka kunskaperna om marina naturvärden, har Medins Havs och Vattenkonsulter AB fått i uppdrag av länsstyrelsen att inventera bottenvegetation och bottenfauna i 6 områden längs Gävleborgs kust.