I Östersjön inträffar årligen omfattande sommarblomningar av kvävefixerande cyanobakterier. Blomningarna tillför flera hundra kiloton nytt kväve per år, vilket är lika mycket som den årliga kvävetillförseln via floderna, och mer än dubbelt så mycket som det atmosfäriska nedfallet. Cyanobakteriernas kvävefixering är därför en kritisk del av kvävecykeln och viktig för ekosystemens funktion i Östersjön. I denna avhandling studerades kvävefixeringen hos enskilda arter av cyanobakterier i Östersjön liksom vad som händer med detta kväve i ett i övrigt kvävebegränsat vatten. Kvävefixeringen i Östersjöns ytvatten visade sig utföras uteslutande av de stora filamentösa cyanobakterierna. Den var också högre nära kusten än längre ut i havet. Hälften av det fixerade kvävet släpptes ut som ammonium och överfördes snabbt till andra planktonorganismer. I kolonier av katthårsalgen Nodularia spumigena upptäcktes även potential för en komplett kvävecykel, kondenserad till en mikrokosm på några millimeter. Dessa upptäckter ökar förståelsen för hur biogeokemiska kretslopp och ekosystem fungerar i förhållande till cyanobakterieblomningarna i Östersjön. De tillför också relevanta aspekter för både ekosystembaserad förvaltning i Östersjön och kvävefixering och kväveomsättning i världshaven.