Länsstyrelsen i Blekinge län har låtit utföra en översiktlig marin inventering i vattnet kring Ungskär - Vieskär. Resultaten ska fungera som underlag för eventuellt bildande av naturreservat. Klippbottnar, mjukbottnar, sandbottnar samt glon och glosjöar var de fyra förekommande kustbiotoperna (Nordiska Ministerrådet 2001) i undersökningsområdet kring Ungskär - Vieskär.