Alger är normalt oansenliga på oförstörda korallrev, men trivs ofta på rev som är utsatta för olika typer av mänsklig påverkan. Denna avhandling undersöker hur algsamhällens biomassa och komposition påverkas av reglerande faktorer som näringstillgång, betestryck, substrattillgång och hydrodynamiska krafter. Vidare utvärderar avhandlingen både vilda och odlade makroalger med avseende på ekologiska funktioner och potentiella hot.

Resultaten visade att betestryck hade starkast inverkan på algernas biomassa medan näringstillgång huvudsakligen påverkade artsammansättningen. Dock verkar hydrodynamiska krafter och substrattillgång vara viktiga faktorer, och måste därför tas med i beräkningarna. Vad beträffar ekologiska funktioner så har makroalgerna en hög biomassaproduktion på lokaler med svag reglering och binder därigenom betydande mängder närsalter i sådana miljöer. Denna näringsinbindningsförmåga återfanns också hos de odlade algerna, vilket medför en potential att motverka eutrofiering, då den bundna näringen extraheras från ekosystemet när algerna skördas.