Linköping först med läkemedelsrening

I sommar ska Sveriges första fullskaliga ozonreningsverk tas i drift i Linköping. Med en sådan rening försvinner nästan alla läkemedelsrester som normala reningsverk släpper igenom. Avloppssystemen är den största spridningsvägen för läkemedelsrester till miljön, och påverkar vattenlevande organismer även vid låga halter och under lång tid.

Läkemedel är byggda för att påverka olika processer i vår kropp, vilket innebär att de även påverkar andra djurarter. För att nå fram och kunna påverka rätt organ i kroppen, behöver de också vara så stabila att de når fram till målet. Under och efter användning utsöndras de flesta läkemedel ur kroppen via urin och avföring. Att de är byggda av stabila ämnen gör att de blir kvar i miljön under lång tid.

Reningsverk är normalt inte byggda för att ta bort svårnedbrytbara och vattenlösliga ämnen. Läkemedelsresterna passerar därför reningsverken och följer med det utgående vattnet, utan att halterna minskas eller att deras egenskaper förändras i särskilt hög grad. För att rena den typen av ämnen, och även förbättra reningen av de flesta kemiska föroreningarna generellt, krävs mer avancerade reningsmetoder.

I Baltic Eyes senaste policy brief, Advanced wastewater treatment – a proactive protection of the Baltic Sea, undersöks möjligheterna möta dessa nya krav och att skydda känsliga vattenmiljöer med hjälp av bättre reningsmetoder.

– Vi har tittat särskilt på Östersjöns kustområde. Det bor omkring 28 miljoner människor närmare än två mil från kustlinjen. Ungefär 70 procent av allt deras avloppsvatten passerar genom de 45 största reningsverken i kustområdet. Om dessa stora verk uppgraderades med tekniker för mer avancerad vattenrening skulle de totala utsläppen av kemikalier från kustområdets reningsverk till havet kunna minskas med ungefär 50 procent, säger miljökemisten Emma Undeman.