I denna avhandling utreds sambandet mellan olika mänskliga aktiviteter och mängden övergödande kväve som når Östersjön. Empiriska samband och modellverktyg visar att skillnaden är stor mellan var olika insatser gör mest nytta.