Kustfisken mår allt sämre - anledningen fortfarande okänd

Hälsotillståndet för fisken längs våra kuster har blivit allt sämre, fiskarnas immunförsvar har försämrats och reproduktionsförmågan är påverkad. Det visar resultat från det nationella programmet för övervakning av kustfisk.

Sedan 1980-talet övervakas fiskebestånden, fiskarnas hälsa och deras belastning av miljögifter i fyra svenska kustområden: Holmöarna i Bottniska viken, Kvädöfjärden i Egentliga Östersjön, Torhamn i södra Egentliga Östersjön och Fjällbacka i Västerhavet. Man kan nu konstatera att fiskarnas hälsa blivit sämre i samtliga fyra områden.

Analyser visar på både påverkad hälsa, försämrat immunförsvar samt störningar i reproduktionen. Både abborren och tånglaken växer generellt något snabbare, men tånglakehonorna har blivit magrare. Provfiskeresultaten visar också på minskande fångster av abborre och ökande fångster av mört i flera områden.

Vad den försämrade hälsan beror på är dock fortfarande okänt. Halterna av de flesta analyserade miljögifterna är relativt låga, och alla förutom kvicksilver ligger under gränsvärdet. De flesta analyserade miljögifterna visar även på nedåtgående eller oförändrade trender, med enstaka undantag för kadmium.

- Resultaten talar för att fisken är exponerad för något eller några kemiska ämnen som vi idag inte övervakar eller som möjligtvis inte alls är kända. Det kan också röra sig om så kallade samverkanseffekter av flera olika kemiska ämnen, något som idag är mycket svårt att mäta eftersom det finns hundratusentals kemiska substanser närvarande i den akvatiska miljön, säger Professor Lars Förlin vid Göteborgs universitet.

De fyra undersökta områdena är så kallade referensområden med begränsad direkt mänsklig påverkan.
- Våra undersökningar visar att det skett oroväckande förändringar i kustnära fisksamhällen, och det är speciellt oroande att detta har skett i referensområden. För att fånga upp anledningen till fiskens försämrade hälsa och nedgång i vissa fiskarter, borde studier utföras på effekter av flera olika miljöfaktorer som miljögifter, säger forskare Jens Olsson vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU (SLU Aqua).

Kustfiskövervakningen bedrivs inom ramarna för den nationella miljöövervakningen och finansieras av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) och Naturvårdsverket. Studierna utförs i samarbete mellan kustlaboratoriet vid SLU Aqua, Göteborgs universitet och Naturhistoriska riksmuseet.