Tema:

Krympande livsmiljöer för torsk och skrubbskädda i Östersjön

Torsk och skrubbskädda är två nyckelarter i Östersjön. En ny avhandling från Sveriges lantbruksuniversitet visar att dessa fiskarter, som båda lever på botten och äter liknande föda, idag lever mer koncentrerade till samma områden i södra Östersjön. Här uppstår en trolig konkurrens som kan ha bidragit till torskens dåliga kondition under de senaste årtiondena.

Trots att Östersjön är ett de mest studerade havsområdena i världen så har det saknats mycket kunskap om utbredningen av de två fiskarterna. I avhandlingen analyserar Alessandro Orio historiska data och visar att bottenfisksamhället i Östersjön har genomgått stora förändringar de senaste 40 åren. Samtidigt som torskbeståndet minskat kraftigt och koncentrerats till södra Östersjön så har skrubbskäddan ökat både i antal och geografisk utbredning i centrala Östersjön. Utbredningen i djupled har minskat för båda arterna sedan tidigt 1990-tal.

Torsk och skrubbskädda är två arter som kan påverka varandra i hög utsträckning. Dels konkurrerar de om samma föda, främst det bottenlevande kräftdjuret skorv, och dels äter stor torsk skrubbskädda.

- Nu finns det ett större överlapp i utbredningen av torsk och skrubbskädda än tidigare. Det ökar interaktionen mellan arterna. Mina resultat visar att detta kan vara en bidragande orsak till den dåliga tillväxt och svaga kondition som vi sett hos ungtorsk de senaste årtiondena, säger Alessandro Orio som gjort sitt avhandlingsarbete vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU.