Syftet med denna rapport är att belysa och besvara tre olika, men sammanhängande, frågeställningar: i) vilka åtgärder för att bekämpa övergödningen i Östersjön ger nettovärde?; ii) vilka är de lägsta kostnaderna för att uppnå olika mål för reduktioner av kväve och fosfor till Östersjön?; och iii) hur fördelas nettovärden, mellan olika länder runt Östersjön? Frågorna behandlas med hjälp av en matematisk programmeringsmodell som beräknar kostnadseffektiva reduktioner av näringsämnen till Östersjön och genom utnyttjande av existerande studier som beräknat värden av minskad övergödning i Östersjön.