Koppling mellan syrebrist och torskens dåliga hälsa

Många torskar i Östersjön är magra och sjuka. I en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, pekas syrebrist ut som en möjlig förklaring till torskens dåliga hälsa.

Forskarna bakom studien har undersökt hörselstenar från torskar som fångats i Östersjön mellan åren 1990 och 2017. Fiskars hörselstenar, otolier, lagrar ämnen som finns i vattnet som fisken simmar i. Analyser av torskens hörselstenar visar att de lagrat mangan. Mangan är ett ämne som frigörs i havsvatten när syrehalten blivit låg och har tidigare använts som en bioindikator för syrebrist hos främst havskräftor. Studien som nu visar att mangan även lagras i otoliter hos Östersjötorsk tyder på att torsken utsatts för syrebrist.

Syrebrist kan orsakas av både övergödning och varmare hav. Det leder i sin tur till döda bottnar, mindre tillgång på föda för större fisk samt stressar djurlivet rent fysiologiskt. Det är bara torsk som är fångad efter år 2000 som visar på inlagring av mangan i sina hörselstenar. Innan millenieskiftet var Östersjön inte lika hårt drabbad av syrebrist och torsken var då i bättre kondition.

Kombinationen av överfiske och negativa miljöfaktorer har resulterat i att torskbeståndet i Östersjön kollapsat. Viktiga åtgärder för att få tillbaka torsken är att bromsa övergödningen och klimatförändringarna samt att fiskeriförvaltningen tar bättre hänsyn till rådande miljöförändringar i sina bedömningar.