Tropiska sjögräsängar spelar en viktig roll i klimatförändringen eftersom de kan avskilja och lagra stora mängder antropogent kol i växtbiomassa och sediment. I denna avhandling har mängden organiskt kol som lagras i olika typer av sjögräsängar runt Zanzibar kvantifierats. Slutsatsen är att sjögräsängar i västra Indiska oceanen för närvarande har en hög kapacitet som kolsänka. Denna viktiga ekosystemtjänst är dock starkt hotad av regional mänsklig påverkan i form av övergödning som påverkar ekosystemet på flera sätt. Konsekvensen kan bli att sjögräsängar går från att vara en sänka till en källa för växthusgaser.