Mängden kisel i Östersjöns vatten har halverats under 1900-talet, något som kan påverka ekosystemet negativt. Löst kisel spelar en viktig roll för näringskedjan i vatten. Det behövs för att bygga kiselalger, vilka äts av djurplankton. Plankton i sin tur är viktig näring för fisk. Övergödning och dammbyggen är de två orsaker som forskarna pekar ut till de sjunkande kiselhalterna.