Atmosfären är idag den dominerade källan till miljögiftet dioxiner i Östersjön. Det visar en ny rapport från Naturvårdsverket. Naturvårdsverket har låtit undersöka förekomsten av dioxiner och andra miljögifter i luft, atmosfäriskt nedfall, sediment och vatten i och kring Östersjön för att klarlägga orsakerna till de nuvarande problemen. Bland annat är halterna i strömming så höga att de ofta överskrider de nivåer som antagits inom EU.