Den sammanlagda belastningen av näring på Östersjöns alla havsområden sammanställs vart sjätte år. Denna senaste Pollution Load Compilation, PLC-6, sträcker sig fram till 2014 och beräknar tillförsel av kväve och fosfor från punktkällor och via vattendrag och via luft från samtliga länder i avrinningsområdet.