I föreliggande rapport redovisas en inventering av havsnejonöga Petromyzon marinus och flodnejonöga Lampetra fluviatilis i 26 av Hallands kustmynnande åar och bäckar. Bägge arterna finns upptagna på den svenska rödlistan över hotade djur- och växtarter som Missgynnad (flodnejonöga) respektive Starkt hotad (havsnejonöga).