Inflöden av salt, syrerikt vatten är viktiga för tillförsel av syre till Östersjöns djupvatten. Under senare år har dock stora infl öden uteblivit. Detta har bidragit till den svåra situation som nu råder, med omfattande utbredning av syrefria bottnar i Egentliga Östersjön. Detta får konsekvenser för exempelvis torskens möjlighet till reproduktion.