De grunda utsjöbankarna står inför en möjlig exploatering för havsbaserad vindkraft. För att förbättra kunskapsläget om naturförhållandena på dessa bankar har en nationell inventering genomförts. Inventeringen har bl.a. kartlagt utbredningen av frodiga blåstångsbälten samt bälten av brun- och rödalger på Bottenhavsgrunden och kortvuxna mattor av kiselalger och gränalger i Bottenviken.