Vattnets siktdjup är ett mått på hur klart vattnet är. Det påverkas inte bara av mängden alger. Uppslammade lermineralpartiklar och färgade lösta humusämnen inverkar också. Förbundets utförliga mätningar har använts för att ta fram en statistisk modell och analysera hur olika ämnen i vattnet påverkar siktdjupet.

Resultatet visar betydelsen av dessa substanser och hur klart vatten vi kan förvänta oss att det blir när vi minskar utsläpp av näringsämnen och därmed minskar övergödningen. Det är viktig kunskap då man gör åtgärder för att förbättra siktdjupet så att förväntningarna är realistiska.