Hur sker förändringsprocesser i en komplex organisation? Hösten 2007 enades länderna runt Östersjön och EU, inom ramen för Östersjösamarbetet Helcom, om en gemensam åtgärdsplan för Östersjön, Baltic Sea Action Plan. Åtgärdsplanen bygger på så kallad ekosystembaserad förvaltning, vilket innebär en dramatisk förändring från en klassisk toppstyrd och sektorbaserad förvaltning. Hur gick det till när organisationen ändrade sin syn på hur Östersjön bäst förvaltas? Det har Matilda Valman, som disputerar i statsvetenskap vid Stockholms universitet undersökt i sin avhandling. Hon har studerat Helsingforskommissionen, Helcom, ett mellanstatligt samarbete som i fyra decennier arbetat med att skydda Östersjöns marina miljö. I samarbetet deltar företrädare från nio länders regeringar och sektorsmyndigheter, EU samt forskare, experter och miljöorganisationer. Projektet har fokuserat på förändringsprocessen i skiftet från traditionell sektorbaserad förvaltning till en ekosystembaserad förvaltning - en förvaltningsteori som bygger på ekosystemens komplexa samband och kontinuerliga förändring, som är en hörnsten i Aktionsplanen för Östersjön, Baltic Sea Action Plan (BSAP).