En ö där skarvar har häckat ser utarmad ut. Men hur negativ är effekten av deras häckning i det långa loppet? I den här avhandlingen har öar med häckande skarvpar jämförts med öar utan skarv. Skarvarna kan genom deras spillning, bland annat öka näringstillförseln till växter. Den lokala växtartrikedomen, det vill säga artrikedomen på en enda ö, är lägre där skarvar häckar jämfört med där de inte häckar men ökar snabbt om fåglarna övergiver ön. På regional nivå, där flera öar ingår, ökar artrikedomen om någon ö har bebotts av skarvar eftersom det då finns tillgång till ytterligare ett sorts habitat. En del leddjur gynnas av skarvarnas närvaro medan andra missgynnas.