Syftet med denna undersökning är att klarlägga vilka halter av miljögifter som det finns i blåmusslor som odlats i Kalmarsund. Detta för att kunna bedömma om det är möjligt att använda musslorna som en resurs inom lantbruket.