Tema:

Grunda områden i norra Bottenviken ska kartläggas

De grunda havsbottnarna längst upp i norr ska undersökas i ett treårigt och gränsöverskridande projekt. Bottnarna ska karteras och och de olika livsmiljöerna undersökas av flera olika myndigheter från både Sverige och Finland. <br> - Nu ska vi skapa förutsättningar för ett långsiktigt samarbete kring förvaltningen av havsmiljön i området, säger Anna Engdahl på Länsstyrelsen i Norrbotten.

Idag är kunskapsbristen stor om både vilka livsmiljöer som finns representerade samt vilken typ av mänsklig påverkan de är känsliga för. Projektets huvudsakliga mål är att bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden, dess habitat och ekosystem samt de ekosystemtjänster mångfalden förser oss med.

- Trots att Sverige och Finland jobbar med samma havsbassäng saknar vi koordinering av förvaltningen i dagsläget. Men organismer och utsläpp i havet bryr sig inte om landsgränser så vårt mål med samarbetet är att gemensamt skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv planering och ändamålsenlig förvaltning av havsområdet , säger Anna Engdahl .

SGUs roll i projektet är att kartlägga havsbotten på den svenska sidan och ta fram underlag om havsbottens beskaffenhet, vilket är en extra utmaning eftersom stora delar av Bottenviken utgörs av mycket grunda bottnar.

- Bakgrunden är att de underlag till havsplanering som finns för Bottenviken är mycket glesa och oftast av dålig kvalitet. Det saknas till exempel grunddata för bland annat djup och bottensubstrat, säger Lovisa Zillen Snowball, chef för enheten för maringeologi på SGU.

Grunddata om havsbotten ska samlas in med olika metoder och bearbetas till användbara och målgruppsanpassade kartor för både medborgare och myndigheter.