Europeiska kommissionen antog i april 2009 en grönbok om den gemensamma fiskeripolitikens framtid. I grönboken konstateras att den nuvarande politiken har brister och att det bör inledas ett brett samråd om hur bristerna bäst kan åtgärdas. Fiskare och andra berörda parter inom sektorn, forskare, det civila samhället och allmänheten uppmanas därför att komma med synpunkter och förslag kring hur den framtida fiskeripolitiken inom EU bör utformas. Förslagen och synpunkterna ska lämnas in senast den 31 december 2009. Samrådet är det första steget i en genomgripande reform av den gemensamma fiskeripolitiken.