Under året har det gjorts fynd av ett tiotal arter av marina evertebrater som inte tidigare påträffats i svenska vatten. För ett dussintal andra arter, som sedan tidigare är kända från Kattegatt och Skagerrak men sällan observerade, har nya fynd medfört att kunskapen om dessa arters utbredningsområde utökats markant. Flertalet av dessa fynd har införlivats i museets samling där de blir tillgängliga för utlån till forskare.