Evolution är den process genom vilken levande organismers egenskaper förändras över tiden. Det som driver evolutionen är naturligt urval tillsammans med slumpen. Begreppet naturligt urval, eller naturlig selektion, innebär att individer med egenskaper som främjar överlevande och fortplantning i den aktuella miljön tenderar att sprida sig till kommande generationer, under föutsättning att egenskaperna är ärftliga. I den häravhandlingen har vi undersökt storspigg. Det är en vanligt förekommande fisk i Östersjön som dessutom är känd för att snabbt anpassa sig till olika förhållanden. Vi har gjort fyra olika studier där vår främsta målsättning har varit att undersöka om spiggpopulationer som bor i förorenade miljöer har en annorlunda genetisk sammansätning än spiggpopulationer som bor geografiskt nära men mycket renare miljö. Kraftigt övergödda miljöer och områden utanför pappersmassaindustrier har undersökts. Slutsatsen blev att organismer som bor i miljöer starkt påverkade av miljöförstöring är utsatta för ett annat selektionstryck än de som lever i renare områden, och att en evolutionär detekterbar förändring troligen pågår.