Fritidsbåtars inverkan på kustnära havsområden och förslag till förvaltningsåtgärder

Med egen båt ökar möjligheten att nå fina bad och stränder i skärgården. Men rekreation med fritidsbåtar kan också påverka våra kuster och hav. En ny doktorsavhandling framhåller hur fritidsbåtsägare kan använda havet på ett mer hållbart sätt.

– De ankare vi traditionellt använder gräver ner sig i bottnarna och kan då förstöra ålgräsets rötter och riva upp plantorna. Det kan på sikt leda till minskad utbredning av ålgräs och det får i sin tur konsekvenser för bland annat torsk, som använder just ålgräs som uppväxtområde, säger Jenny Egardt.

I avhandlingen framgår också att det sedan längre förbjudna båtbottengiftet TBT(tributyltenn) finns i högre halter i sedimenten än vad gränsvärden för TBT tillåter. Det är anmärkningsvärt eftersom TBT har varit förbjudet för användning på fritidsbåtar sedan år 1989 i Sverige.

Men trots negativ påverkan från fritidsbåtar är hon positiv och tror att en ökad kunskap hos båtägare kan leda till ett ändrat beteende och ett mer hållbar nyttjande av naturen.

– Är man inte medveten om sin påverkan genom till exempel ankring eller användning av båtfärger är det ju svårt att veta att man borde bete sig annorlunda. Genom information och ökad kunskap kan vi fortsätta vår rekreation i kustområden samtidigt som vi minskar vår påverkan och ser till att behålla vår fantastiska natur, säger Jenny Egardt.