Avhandlingen behandlar hur mikroplanktonsamhället i Egentliga Östersjön påverkas av framtida klimatförändringar, i form av ökad CO2-halt i atmosfären, ökad temperatur och minskad salthalt. Avhandlingen innefattar även studier kring effekterna av skrubbervatten på mikroplanktonsamhället, samt ifall cyanobakterier kan nyttjas inom industrin, som biobränsle eller som fettsyraproducenter.