Miljöforskning har en avgörande betydelse för utformning av miljöpolitiken både nationellt och internationellt. Miljödepartementet avsätter årligen betydande resurser till forskning - både när det gäller organisationer som finansierar forskning och som utför forskning. I detta informationsblad redogör regeringen för sina satsningar framöver.