Satelliter som regelbundet cirklar runt jorden kan användas för att studera hav och kustområden. Mätningar av vattnets färg kan länkas till bio-optik, dvs hur ljuset påverkas av levande organismer och annat löst och suspenderat material i vattnet. Avhandlingen syftar till att länka samman bio-optiska och fjärranalysmätningar med miljöövervakning och förvaltning av Östersjön för att kunna tillämpas inom exempelvis EU:s Vattendirektiv och Helsingforskommissionens Baltic Sea Action Plan. Resultaten visar att fjärranalysövervakning förbättrar upplösningen i både tid och rum, vilket underlättar arbetet med statusbedömningar inom EU:s vattendirektiv. Vidare möjliggör fjärranalysmätningar storskaliga studier av spatiala mönster orsakade av algblomningar eller landavrinning. Avhandlingen visar att bio-optiska studier och metoder är viktiga för bedömningen och tolkningen av eutrofieringseffekter i kustområden, då de ger ökad kunskap om systemen. Goda exempel på fördelarna med att inkludera bio-optiska metoder och fjärranalysdata i högre utsträckning inom miljöövervakning och förvaltning av Östersjön kunde påvisas.