Fjärranalys av optiskt komplexa vatten: bedömning av vattenkvalitet med satellitdata

Satellitövervakning av algblomningar, eller mängd klorofyll, i Östersjöns kustvatten skulle kunna vara en mycket effektiv metod för att övervakning och statusklassning. Denna avhandling fokuserar på att göra satellitdata från MEdium Resolution Imaging Spectrometer (MERIS) användbara för tillförlitlig och kvantitativ bedömning av dessa vatten. Det är dock ingen enkel sak att optiskt bedöma dessa komplexa vatten, där särskilt humusämnen från land påverkar ljusförhållandena. Avhandlingens första del handlar om interkalibrering av reflektionsmätningar i olika optiskt komplexa vattendrag och validering av olika satellitbehandlingsalgoritmer för kustzonen. I den andra delen används MERIS-data i praktisk verksamhet, huvudsakligen i den väl undersökta och hårt belastade Himmerfjärden utanför Södertälje.