Ramdirektivet för vatten ska bli ett verktyg för att uppnå och bibehålla god vattenstatus inom EU. I Sverige har vattenmyndigheter inrättats, och arbetet är i full gång. Artikeln beskriver arbetet inom Bottenhavets och Bottenvikens vattendistrikt.