I avhandlingen har jag studerat olika typer av antropogena interaktioner med knubbsäl på Island. Knubbsälar är jagade för att minska eventuell påverkan på fiskpopulationer, men har parallellt blivit en viktig resurs på grund av ökat intresse för sälturism.

Den isländska knubbsälspopulationen har minskat under de senaste årtiondena, och trots att anledningarna inte är fullt kända, har jakt och bifångst av säl troligen haft en stor betydelse för minskningen. Dessutom kan turism störa vilda djur vilket kan leda till fysisk påverkan, beteendeförändringar samt påverkan på spatial utbredning.

Islands knubbsälspopulation är trots den komplexa situationen en av de minst studerade sälpopulationerna i världen. I avhandlingen behandlas ämnen som har en stor betydelse för förvaltning för knubbsäl på Island och i andra områden, och resultaten är viktiga byggstenar för vidare forskning i ekologi samt samhällsvetenskaplig forskning.