Kunskapen om vad vi kan förvänta oss för effekter av den globala uppvärmningen på ekosystem och enskilda arter är fortfarande otillräcklig. I denna avhandling studeras effekter av uppvärmning på vegetationen i kustzonen i Östersjön. En dominerande art i denna zon är den fintrådiga algen grönslick, Cladophora glomerata. Effekter av högre vattentemperatur undersöktes genom att jämföra egenskaper hos vegetationen samt den genetiska profilen hos grönslick från naturliga områden med de områden där där kylvatten från Forsmarks respektive Oskarshamns kärnkraftverk släpps ut. Vattnet är där 3-10 grader högre än i omgivande vatten.