Effekter av undervattensljud från havsbaserade vindkraftsverk på fisk från Bottniska viken

Rapporten beskriver resultaten av försök som gjorts i syfte att ta reda på i vilken omfattning fiskar påverkas av sådant ljud. Kunskapen är användbar vid planering och prövning av vindkraftanläggningar och kan vara underlag vid miljökonsekvensbedömningar. Ingår i kunskapsprogrammet Vindval.