Cyanobakterier är vanliga både på land och i vatten. En del släkten kan omvandla kvävgas till biotillgängligt ammonium, det vill säga utföra kvävefixering, och är därmed fundamentala för kvävets kretslopp. Fixerat kväve från sommarblomningar av cyanobakterier är en av de största källorna till nytt kväve i Östersjön och bidrar därför till övergödningen av havet. Avhandlingen undersöker cyanobakteriers kvävefixering i Östersjön och utforskar det fixerade kvävets potentiella vägar i olika rumsliga och tidsmässiga skalor. Resultaten visar att Aphanizomenon sp. har hög hastighet av cell-specifik kvävefixering redan tidigt under sin säsong och att en stor del av det fixerade kvävet frigörs och tas upp av andra organismer i Östersjöns födoväv. Resultaten visar också att cyanobakterie-blomningen har potential att stimulera både primär- och sekundärproduktion under sommaren i Östersjön.