Många mänskligt producerade halogenerade organiska ämnen är skadliga för miljö och djurliv. Flera av dem är idag reglerade på grund av deras toxiska, persistenta och bioackumulerande egenskaper. Samtidigt har vetskap om att halogenerade ämnen även bildas naturligt i miljön av bland annat cyanobakterier och olika arter av makroalger ökat. Den här avhandlingen har studerat förekomsten av bromerade ämnen av både naturligt och antropogent ursprung i Östersjöns flora och fauna, med speciellt fokus på naturligt producerade hydroxylerade polybromerade difenyletrar (OH-PBDEer). Toxikologiska och kemiskt analytiska studier har gjorts med det övergripande målet att bestämma dessa ämnens förmåga att störa cellernas energiproduktion via cellandningsprocessen oxidativ fosforylering i olika laboratoriestudier. Ett annat viktigt mål var att bedöma exponeringen av dessa ämnen i några viktiga arter i Östersjön. Halterna av OH-PBDEer i blåmussla, strömming och alfågel undersöktes därför närmare.