Bild
;
Tema:

Bottenlevande fisk lockas till vindkraftspark

Studier av fiskbestånd och ljudmiljön kring vindkraftsparken i Lillgrund visar att effekterna av vindkraftsparken på fisk varit av begränsad omfattning. Bland de tydligaste resultaten var att bottenlevande fisk ansamlas kring vindkraftsfundamenten. Anläggningen har gett ett ökat buller i öresund, och resultaten tyder på att vissa ålar påverkas av vindkraftsparken i sin vandring.