Under år 2009 lyste stormarna runt Sveriges kuster med sin frånvaro. Detta skulle kunna tänkas vara en effekt av ett förändrat klimat, men dataunderlaget är för litet för att säkert dra sådana slutsatser. Teoretiska beräkningar av stormfrekvensen visar möjligen en svag nedåtgående tendens, men det stormfria året 2009 kan också vara en tillfällighet.