Musselodling skulle kunna fungera bra som restaureringsåtgärd i övergödda områden. Genom storskaliga experiment, där bland annat vatten- och sedimentprover tagits runt musselodlingar, har positiva effekter dokumenterats. I skyddade områden, såsom inne i fjordar, har musslorna haft den snabbaste tillväxten. Det är också dessa områden som har de största problemen med övergödning. Försök har även gjorts med havsborstmaskar i sedimenten under musselodlingarna. Förekomst av havsborstmasken Hediste diversicolor, som lever på exkrement från musslor, har förbättrat sedimentmiljön.