Tema:

Blåmusslor stressade av gifter

Länsstyrelsen i Västra Götaland har undersökt hur både vilda och odlade blåmusslor påverkats av olika miljögifter. Samtliga musslor från alla områden utom ett klassades som allvarligt stressade. Höga halter av såväl flamskyddsmedel som bly och kvicksilver hittades i musslorna, som dock inte bedöms som skadliga för människor att äta.