Effekter av miljögifter står högt på dagordningen både internationellt och i Sverige. I Sverige utförs redan övervakning av biologiska effekter på några arter i den marina miljön. Det vi saknar är fastställda gränsvärden, som tydliggör vad som är naturlig variation och vad som är ett tecken på påverkan. Ett utvecklingsarbete pågår dock inom samtliga delprogram för att skapa bedömningsgrunder för de olika effektvariablerna.