Denna avhandling har studerat flasknosdelfiner, Tursiops aduncus, utanför Zanzibar i indiska oceanen. Där finns djuren året runt. Utveckling, förökning och födoval studerades och mänskling påverkan i form av både bifångst i fiskenät och miljögifter undersöktes. Andelen bifångade delfiner är så hög att det inte är hållbart för beståndet.