Avhandlingen berör genetisk biodvierstiet i några marina ryggradslösa djur och tar upp släktskapet mellan både arter och populationer (inomartssläktskap). Den diskuterar genetiska släktlinjer i relation till artmorfer och geografisk artutbredning. Detta är kopplat till problemet med att känna igen en art samt betydelsen av fylogeografiska mönster. Resultaten visar bland annat att morfologi generellt inte avspeglar genetiska släktlinjer i de studerade arterna och att kryptiska arter är vanliga.