Denna avhandling ifrågasätter några av de allmänna påståenden som har gjorts inom området biologisk mångfald och ekosystemets funktion, beträffande att förlust av arter automatiskt leder till sämre funktion i ekosystemet. Det är osannolikt att biologisk mångfald i allmänhet är relaterad till ekosystemets funktion, särskilt i mycket olikartade system. Försök visar exempelvis att bakteriella sötvattenssamhällen bibehåller ekosystemets funktion trots omfattande minskningar av mångfalden. En studie av relationen mellan mångfalden av mikrobiella denitrifierare och kvävefixeringshastigheter i naturliga marina sediment, visar inte heller något samband mellan mångfald och funktion. Även om man beaktar multipla funktioner i ett ekosystem så ändras inte den slutsatsen.