Biodiversitet och ekosystemfunktion - Vilken mångfald? Vilken funktion?

Denna avhandling ifrågasätter några av de allmänna påståenden som har gjorts inom området biologisk mångfald och ekosystemets funktion, beträffande att förlust av arter automatiskt leder till sämre funktion i ekosystemet. Det är osannolikt att biologisk mångfald i allmänhet är relaterad till ekosystemets funktion, särskilt i mycket olikartade system. Försök visar exempelvis att bakteriella sötvattenssamhällen bibehåller ekosystemets funktion trots omfattande minskningar av mångfalden. En studie av relationen mellan mångfalden av mikrobiella denitrifierare och kvävefixeringshastigheter i naturliga marina sediment, visar inte heller något samband mellan mångfald och funktion. Även om man beaktar multipla funktioner i ett ekosystem så ändras inte den slutsatsen.