Tema:

Beslut om nästa års fiskekvoter

EU:s fiskeministrar är nu överens om 2020 års fiskekvoter för bland annat Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. Beslutet innebär bland annat krav på att mer selektiva redskap införs för att skydda torskbeståndet i Kattegatt.

Efter en längre förhandling enades så till slut ministrarna i Bryssel om fiskekvoter för 2020, i EU:s vatten i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt samt Atlanten, Medelhavet och vissa vatten utanför EU. Då många fiskevatten delas med länder som inte är medlemmar i EU har förhandlingar skett med bland annat Norge och Färöarna.

Kvoterna för 2020 gäller för exempelvis havskräfta, kolja, gråsej, kummel och rödspätta. På grund av den allvarliga situationen för torsk i Kattegatt sänktes kvoten med 77 procent. För torsk i Skagerrak och Nordsjön minskar kvoten med 50 procent, jämfört med förra årets kvot. EU:s medlemsstater kommer även att arbeta vidare tillsammans med Norge under januari 2020 för att föreslå åtgärder i syfte att återuppbygga torskbeståndet i Skagerrak och Nordsjön som för närvarande befinner sig på en kritisk nivå. Kraven på mer selektiva fiskeredskap ger medlemsstater möjlighet att inleda pilotprojekt med kameror ombord för att förbättra dokumentation och kontroll vid fiske i Kattegatt.

Beslutet om 2020 års fiskekvoter fattades efter förhandlingar på jordbruks- och fiskerådets möte i Bryssel den 16-17 december. EU:s fiskeministrar utgick från det förslag som EU-kommissionen lade fram i slutet av oktober och som är i enlighet med målen för EU:s gemensamma fiskeripolitik och då framförallt målet om maximal hållbar avkastning