Bakterier är nyckelorganismer i marina ekosystem. De är viktiga för näringsämnenas kretslopp tack vare sin förmåga att transformera löst organiskt kol och andra näringsämnen.

Bakteriesamhällets artsammansättning och produktivitet i ytvattnen förändras ständigt i både tid och rum. Många underliggande biologiska processer såsom när, varför och hur bakterieplankton reagerar på årstider och andra miljöförändringar är fortfarande dåligt förstådda.

I denna avhandling har Carina Bunse gjort experiment med modellorganismer och naturliga bakteriesamhällen samt fältstudier för att studera molekylära, fysiologiska och ekologiska mekanismer som gör det möjligt för marina bakterier att anpassa sig till sin miljö.

Eftersom bakterier påverkar näringsomsättningen i Österjön är det oerhört viktigt att förstå när och hur de påverkar och hur processerna fungerar om vi vill hjälpa till att få ett balanserat hav i framtiden. Carinas avhandling är en pusselbit i den riktningen som i slutändan ökar förståelsen av havets näringskedja och för att kunna förutspå hur havet svarar på miljöförändringar.