Avhandlingen fokuserar på studier av samspelet mellan rovdjur och bytesdjur i form av fisk och djurplankton och hur dessa interaktioner kan mätas. Slutsatsen är att interaktionerna mellan predator och bytesdjur är komplexa och påverkas av både fysiologiska och miljömässiga egenskaper samt beteendemönster, där olika arter och olika livsstadier använder olika strategier för att överleva.