Bild
;
Tema:

Änder i fara

Flera änder är i riskzonen för att utrotas från Sverige, enligt årets upplaga av Rödlistan. Ejder, bergand och brunand klassas nu som starkt hotade. Rödlistan i sin helhet publiceras den 22 april.

Det ser illa ut för flera arter av änder. I årets rödlista, som kommer att publiceras om en vecka, har simänderna stjärtand och årta, som varit rödlistade sedan tidigare, fått sällskap av kricka och bläsand. Orsaken är kraftiga populationsminskningar. Även dykänderna ejder, bergand och brunand har minskat kraftigt, och klassas nu som starkt hotade.

Den svenska rödlistan är en lista över arter och deras hotstatus i Sverige. Den ges ut av Artdatabanken vid SLU, och baseras på en bedömning av enskilda arters risk att dö ut från landet. Bedömningen görs utifrån internationellt vedertagna kriterier som baseras på flera olika riskfaktorer. Vid bedömningen hamnar arten i en viss kategori. Kategorierna är Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR) och Nationellt utdöd (RE).