Bild
;
Tema:

Allvarlig vitaminbrist hos Östersjötorsk

Torsk i östra Östersjön lider av allvarlig brist på vitamin B1, tiamin. Det visar en studie som gjorts av en grupp forskare från bland annat Stockholms universitet och SLU. Torskbeståndet är i dålig kondition, och situationen beskrivs av forskarna som mycket allvarlig.

I över trettio år har torskbeståndet i de östra delarna av Östersjön minskat. Idag är populationen begränsad till ett mindre område, och det finns bara ett ställe kvar där det östliga beståndet av torsk kan föröka sig. Men problemen för torsken stannar inte vid minskande populationer. De torskar som är kvar är i dåligt skick, små och magra. Orsaken till torskens dåliga kondition diskuteras bland forskare, och faktorer som överfiske, övergödning och låga syrehalter i bottenvattnet har tagits upp som möjliga förklaringar. Ny forskning ger ytterligare en förklaring till torskarnas usla kondition, nämligen vitaminbrist.

Vitamin B1, eller tiamin, är livsviktigt för alla djur, men kan inte produceras av djuren själva utan måste intas via födan. I haven produceras tiamin av alger och bakterier, och förs sedan vidare upp i näringsväven. Brist på tiamin har påvisats för en rad olika marina organismer, både fåglar och fiskar. Problemet uppmärksammades först bland vilda laxar, vars avkommor under perioder har haft mycket dålig överlevnad.

Under senare tid har fler och fler djurarter påvisats lida av tiaminbrist. Ejder, stare, havstrut, ål, lax, öring… och nu alltså även det östliga beståndet av Östersjötorsk. Av de undersökta torskarna led 77 procent av tiaminbrist i lever och hjärna. De symtom som torskarna uppvisar, såsom minskad reproduktion, magerhet, svamp-, bakterie-, och parasitinfektioner stämmer väl med vad som förväntas vid allvarlig tiaminbrist. Situationen beskrivs av forskarna bakom studien som mycket allvarlig.