Temperatur och salthalt

Inga statistiskt säkerställda förändringar i temperatur har skett i Gaviksfjärden under perioden 1999-2011.

Inte heller saliniteten i ytskiktet, som i medeltal är 4.9 PSU har förändrats. Däremot har saliniteten i djup- och mellanskiktet ökat, och en liknande utveckling ses även på utsjöstationerna. I Gaviksfjärdens djupvattnen är det fråga om en ökning från ca 5.5 till 5.8 PSU under perioden baserat på medelvärden av tidsseriens första och sista tre år, respektive. Möjligen kan ett stort saltvatteninflöde in i östersjön från Västerhavet 2003 vara en faktor som bidrar till ökningen, som i stort sett infaller efter 2003.